П`ятниця, 12.04.2024, 16:17 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2013 » Листопад » 18 » Про проведення Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу
10:34
Про проведення Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу
Подільський регіональний краєзнавчий конкурс (далі – Конкурс) проводиться з метою залучення молодих дослідників до вивчення історії рідного краю (Поділля і суміжних територій).

Об’єктом дослідження можуть бути: походження власних назв, особливості місцевої гові-рки, усна народна творчість, література рідного краю, історія заселення, природні особливості, відомі постаті, етнографія і культура тощо.

До участі у Конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів І–ІV рівнів ак-редитації, учні професійно-технічних навчальних закладів та учні старших класів загальноосві-тніх закладів передусім Хмельницької області (а також Вінницької, Житомирської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької).

Учасники Конкурсу проводять відповідні дослідження, оформляють їх у вигляді наукової роботи і до 31 січня 2014 року надсилають на адресу Хмельницького національного універси-тету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра української філології) або подають особисто на кафедру української філології (ауд. 4-420) за вказаною адресою.

Із-поміж провідних краєзнавців регіону призначаються рецензенти, які протягом лютого 2013 року проводять рецензування надісланих робіт і відбір кращих із них для участі у другому турі області (орієнтовно – у межах 50 % від кількості надісланих). Максимальна кількість балів, яку можна отримати при рецензуванні, – 30 (насамперед враховуються актуальність теми, самостійність дослідження, вміння чітко і послідовно викладати матеріал, глибина його аналізу, правильність оформлення роботи).

Студентські та учнівські роботи розглядатимуться окремо. За наявності великої кількості робіт буде створено відповідні секції.

До 11 березня 2014 року авторам відібраних робіт будуть надіслані запрошення для участі у другому турі, який відбудеться на базі Хмельницького національного університету у третій декаді березня.

Учасники другого етапу готують захисти своїх дослідницьких робіт (можна з допомогою мультимедійних засобів), а також виконують письмові роботи із краєзнавства.

Учасники конкурсу мають можливість опублікувати результати свого дослідження у збірнику наукових праць „Поділля. Філологічні студії” (вимоги до друку – див. Додаток 3). Збірники будуть передані авторам у травні 2014 року. Наукову статтю (2–3 сторінки) у друко-ваному та електронному варіантах необхідно подати у день захисту роботи.

Журі визначає переможців (серед студентів та учнів – окремо). Усі автори відібраних робіт будуть відзначені Дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів у пропорції 1:2:3.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ РОБІТ
Дослідницьку роботу друкують на комп’ютері з одного боку білого аркуша формату А 4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервала (29–30 рядків на сторінці). Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14. Приклади виділяються курсивом. Текст роботи потрібно друку-вати, дотримуючись наступних розмірів полів: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху – 25 мм, знизу – 20 мм.

Нумерацію сторінок подають у правому верхньому куті арабськими цифрами без знака №. Сторінки рахують із титульної, але на ній цифру не вказують. Наскрізну нумерацію зберігають до останньої сторінки роботи.

Обсяг роботи – 10–15 сторінок (включно зі списком використаної літератури, проте без Додатків).

Перша сторінка – титульна (на ній друкується назва навчального закладу, тема роботи, прізвище, ім’я, по батькові виконавця і наукового керівника).

Зміст подається на другій сторінці роботи і містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків тощо.

Вступ зазвичай займає дві сторінки, на яких автор формулює науковий апарат роботи: розкриває сутність і стан наукової проблеми, обґрунтовує актуальність обраної теми, визначає об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, методологічну основу, дає характеристику джерельної бази та вказує на наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи.

Основна частина – це найбільший за обсягом пласт наукового дослідження, який засвід-чує уміння самостійно описувати, аналізувати та систематизувати теоретичний і практичний матеріал, зіставляти й узагальнювати різні досліджувані явища. Зміст розділів і параграфів основної частини повинен точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Ці розділи мають показати вміння стисло, логічно і аргументовано викладати матеріал. Обов’язковою умовою написання роботи є цитування наукової та науково-методичної літератури.

Перший розділ – це переважно теоретичні основи дослідження та інформація, яка допо-може зорієнтуватися у викладі основної частини дослідження.

Наукова робота закінчується висновками – послідовним, логічно струнким викладом отриманих результатів та вказівкою на ступінь реалізації мети і розв’язання поставлених за-вдань дослідження, сформульованих у вступі. Висновки переважно містяться на двох сторін-ках.

Після висновків подається список використаної літератури (список використаних дже-рел). Кожне включене у такий список літературне джерело повинно мати відбиття в дослідженні. Посилання в тексті дослідницької роботи на літературу або джерела роблять у квадратних дужках, вказуючи номер джерела у списку літератури, далі через кому – номер сторінки, наприклад: „... каузальність в ойконімії” [48, с. 19]. Список використаної літератури складають в алфавітному порядку за загальноприйнятими стандартами (наприклад: Шульжук К. Ф. Ускладнені сполучникові складні речення з різними видами зв’язку / К. Ф. Шульжук // Українське мовознавство. – 1979. – № 11. – С. 93–100; Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 367 с.).

Матеріали, які не увійшли до основного змісту наукової роботи, але мають неабияке тео-ретичне і практичне значення для повного розкриття теми дослідження, поміщають у додатках.

Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. Заголовки частин ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту (в основному посередині сторінки).

Наукову роботу разом з інформацією про автора вкладають у конверт (див. Додатки 1, 2).

УЧАСТЬ У ДРУГОМУ ЕТАПІ
Запрошені на другий етап Конкурсу студенти й учні зранку реєструються, а потім вико-нують письмові роботи із краєзнавства, які складаються із тестових завдань (орієнтовно – у межах десяти) та практичних вправ, орієнтованих на знання основних краєзнавчих відомостей. Максимальна кількість балів за письмову роботу – 40.

Захист наукових робіт передбачає виклад основних положень дослідження протягом 8–10 хвилин, а також відповіді на поставлені питання. Максимальна кількість балів, які можна от-римати при захисті, – 30 балів (передусім враховуються повнота і послідовність викладу, дот-римання норм літературного мовлення, компетентність у відповідях, використання додаткових засобів унаочнення розповіді).

Переможці і призери Конкурсу визначаються шляхом додавання балів, які автор наукової роботи набрав при її рецензуванні і захисті, а також оцінюванні письмового завдання.

Нагородження відбуватиметься у день захисту дослідницьких робіт.Кафедра української філології Хмельницького національного університету запрошує здійснити публікацію у шостому випуску збірника наукових праць молодих учених (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів тощо) „Поділля. Філологічні студії”.

Статті та повідомлення обсягом від 2 до 5 сторінок слід подавати в одному примірнику разом із диском (файл у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, мова українська) до 1 квітня 2014 року. Додатково (окремим файлом і на окремому аркуші) повідомляються такі дані:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) А) курс, факультет і навчальний заклад, у якому навчається студент, магістрант або аспірант; прізвище, ім’я, по батькові його наукового керівника, посада (вчене звання, нау-ковий ступінь); АБО Б) прізвище, ім’я, по батькові учня, клас і школа, де він навчається; прізвище, ім’я, по батькові його наукового керівника, посада і місце роботи; або В) прізвище, ім’я, по батькові учителя, викладача тощо, його посада та місце роботи;
3) адреса для листування (поштова й електронна);
4) контактний телефон.

Матеріали оформляються за таким зразком:
1) прізвище автора (авторів), ініціали – справа вгорі (14 кегль, напівжирний кур-сив);
2) назва статті – у центрі великим літерами (14 кегль, напівжирний шрифт);
3) текст статті – через рядок (14 кегль, звичайний шрифт (приклади – курсивом); поля: вгорі, внизу, зліва і справа – 2 см; абзацний відступ – 1 см; міжрядковий інтервал – 1,5);
4) „Список використаної літератури” – у центрі через рядок (14 кегль, напівжирний курсив);
5) всі використані джерела наводяться в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів (14 кегль, звичайний шрифт; кожне джерело – з нового рядка). Посилання – за зразком [2, с. 32], де перша цифра – порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки.

Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають загальній тематиці збірника або не оформлені відповідно до вказаних вимог.

Видання платне. Вартість однієї сторінки – 20 гривень (якщо на сторінці до 10 рядків, сплачується 7 гривень, 10 – 20 рядків – 14 гривень, 20 – 30 рядків – 20 гривень). За окрему плату можна замовити ще один примірник книги (наприклад, для свого наукового керівника).

Матеріали надсилати за адресою:
Торчинському Михайлу Миколайовичу; м. Хмельницький, вул. Інститутська, 22; поштове відділення 16, а/с 217; поштовий індекс 29016.
Контактний телефон: 096-95-93-660.
Е-mal: onoma_hnu@ukr.net
Особисто матеріали подаються за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, кор-пус 4, четвертий поверх, ауд. 4-420, кафедра української філології.
Категорія: Новини, інформація | Переглядів: 715 | Додав: proflicey020