Неділя, 24.09.2023, 22:23 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2020 » Травень » 31 » Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2020 рік
09:19
Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2020 рік
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. На навчання в Шепетівський професійний ліцей приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти в Шепетівському професійному ліцеї відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Шепетівського професійного ліцею здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник ”.

1.4. Первина професійна підготовка кваліфікованих робітників на умовах державного/регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти згідно з нормативно-правовими документами законодавства України.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом на навчання до Шепетівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:
- доводить до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, друковані видання, правила прийому до ліцею;
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками співбесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, наступного працевлаштування;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору у формі тестування з предметів математика, фізика, хімія в обсягах освітнього рівня вступників;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання в ліцеї, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Шепетівський професійний ліцей у 2020 році здійснює прийом на навчання за професіями, рівнем кваліфікації і в обсязі згідно додатку 1 до цих Правил.

2.5. Зарахування на навчання проводиться за результатами випробувань у формі тестування з предметів математика, фізика, хімія в обсягах освітнього рівня вступників, середнього балу документа про освіту та співбесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування. Оцінювання знань проводиться за 12 бальною системою.

2.6. Рекомендуються до зарахування на навчання в ліцеї вступники, які отримали на вступних випробуваннях вищий конкурсний бал. При однаковому конкурсному балі перевагу на зарахування мають вступники з числа напівсиріт, багатодітних, малозабезпечених, дітей учасників бойових дій та неповних сімей.

2.7. Розгляд оскаржень результатів вступних випробувань проводиться у 3-х денний термін після їх надходження у приймальну комісію головою приймальної комісії.

2.8. Прийом документів для навчання в Шепетівському професійному ліцеї проводиться з 1 березня по 17 серпня 2020 року.

III. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Шепетівського професійного ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
- документ про освіту /оригінал або його завірену копію/;
- медичну довідку /форма 086-О / оригінал або її завірену копію/;
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
- довідку з місця проживання та про склад сім’ї на ім’я вступника;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- папка для паперів;
- копію паспорта /свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта/;
- копію документа про відношення до військової служби.
Оригінал паспорта /свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта/, документа про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник подає особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ направлення.

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до Шепетівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, вступних випробувань у формі тестування та співбесіди.

4.2. Вступні випробування і бесіди з вступниками проводяться у такі терміни: з 13 липня по 17 липня та з 17 серпня по 21 серпня 2020 р.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

V. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Поза конкурсом на навчання в Шепетівський професійний ліцей зараховуються при позитивних результатах вступних випробувань:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- вступники, один із батьків яких загинув (пропав безвісти або
помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
- діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків, а
також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не
протипоказане навчання за обраною професією відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким Законом України „ Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” надане таке право у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях.
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники закладів загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники закладів загальної середньої освіти II ступеня, які мають
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- вступники, які будуть навчатись за цільовими направленнями
підприємств.

5.3. Протягом 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія оформляє протокол та оголошує список осіб, які рекомендовані до зарахування на навчання в Шепетівському професійному ліцеї.

5.4. У разі оскарження результатів вступник має право подати відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після їх оголошення.

5.5. У п’ятиденний термін після оголошення списків, особи, які рекомендовані до зарахування на денну форму навчання у межах державного/регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, подають в приймальну комісію оригінали документів зазначених у п.3.1. Правил прийому.

5.6. Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом директора.

5.7. Після конкурсних випробувань зарахування до Шепетівського професійного ліцею супроводжуються укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів і зарахованим на навчання, /для неповнолітніх - його батьками/, про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України, здійснюється в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Шепетівського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Шепетівський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Шепетівського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 із змінами внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 344 від 09. 04.2014р., № 152 від 07.02.2019р. та № 365 від 19.03.2019 р.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Шепетівського професійного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Розглянуто на засіданні педагогічної
ради Шепетівського професійного
ліцею 18. 11. 2019 р. /протокол № 7/


Додаток 1
Правил прийому до Шепетівського
професійного ліцею на 2020 рік


Обсяги прийому на підготовку робітничих кадрів за професіями загальнодержавного значення та регіональним замовленням
в Шепетівському професійному ліцеї на 2020 рікНа навчання з професій:
- „ Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,” з терміном навчання 1 рік 6 місяців приймаються особи віком від 16 років 7 місяців;
- „ Верстатник деревообробних верстатів” з терміном навчання 1 рік приймаються особи віком від 17 років.
- „ Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник ” з терміном навчання 3 роки приймаються особи віком від 15 років.

Оригінальний документ
Категорія: Абітурієнту | Переглядів: 218 | Додав: proflicey020