Неділя, 24.09.2023, 01:41 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2019 » Грудень » 2 » Випускник ліцею власноруч виготовляє троянди з металу
11:23
Випускник ліцею власноруч виготовляє троянди з металу


20-річ­ний Іл­ля По­но­ма­рен­ко — «ви­ро­щує» тро­ян­ди з ме­та­лу. За­хоп­лю­ва­ти­ся ство­рен­ням та­ких ви­ро­бів по­чав близь­ко пів­ро­ку то­му.

За про­фе­сі­єю Іл­ля — електрогазозва­рю­валь­ник. За­кін­чив Ше­пе­тівсь­кий професійний ліцей. По­тім пра­цю­вав зва­рю­валь­ни­ком на теп­ло­ме­ре­жі. Ви­го­тов­ленням тро­янд із тон­ко­го ме­та­лу став зай­ма­ти­ся зов­сім ви­пад­ко­во.

— Під час тре­ну­вань на тур­ні­ку я впав і зла­мав со­бі ру­ку, — при­га­дує спів­розмов­ник. — Шість мі­ся­ців я про­вів на лі­кар­ня­но­му ліж­ку. Там поз­найомив­ся з міс­це­вим під­при­єм­цем, який зай­ма­єть­ся ви­ро­щу­ван­ням кві­тів. Піс­ля лі­ку­ван­ня тим­ча­со­во пі­шов до нього пра­цю­ва­ти. І от у який­сь день до ме­не на ро­бо­ту за­ві­тав зва­рю­валь­ник. Він при­ніс ко­ва­ну тро­ян­ду: на од­ній гіл­ці бу­ло 3 квіт­ки, а лис­точки на­га­ду­ва­ли, швид­ше, не тро­ян­до­ві, а яб­лу­не­ві. Ме­ні ро­бо­та зов­сім не спо­до­ба­ла­ся, про що я від­верто за­явив. То­ді мій ро­бо­то­да­вець, у свою чер­гу, зап­ро­по­ну­вав зро­би­ти свою та по­ка­за­ти, що з то­го вий­де.

Ці сло­ва мо­ло­дий хлоп­чи­на сприй­няв як вик­лик та по­обі­цяв ви­го­то­ви­ти влас­ну тро­ян­ду. Ос­кіль­ки обі­цян­ки зав­жди дот­ри­му­єть­ся, то нев­довзі прис­ту­пив до ро­бо­ти, аби до­вес­ти со­бі та ін­шим, що йому це — під си­лу.

Пер­шу квіт­ку прид­ба­ли від­ра­зу
Пер­ший вит­вір юнак від­ра­зу пре­зен­ту­вав під­при­єм­цю. При­га­дує, що ко­ли за­ві­тав до нього з ви­ро­бом, то­ді ще бу­ло кіль­ка лю­дей. Ро­бо­та ду­же спо­до­ба­ла­ся всім при­сут­нім. Її від­ра­зу зго­ло­си­ли­ся ку­пи­ти.

Ос­кіль­ки та­ким чи­ном хлоп­чи­на от­ри­мав схва­лен­ня, то ви­рі­шив, що й на­да­лі бу­де про­бу­ва­ти ви­го­тов­ля­ти кві­ти, які ні­ко­ли не зів’януть. Од­нак, для то­го пот­рібні бу­ли інс­тру­мен­ти. Тут свою не­ве­лич­ку леп­ту в роз­ви­ток внес­ли бать­ки, які до­по­мог­ли прид­ба­ти най­не­об­хідні­ше. Чи­ма­ло інс­тру­мен­тів Іл­ля ку­пу­вав сам із за­роб­ле­них кош­тів.

Про­цес ви­го­тов­лення тро­ян­ди
На­ра­зі ви­го­тов­лення од­ні­єї квіт­ки у юна­ка зай­має орі­єн­товно 1,5—2 дні. Спів­розмов­ник зіз­на­єть­ся, що ро­бо­та ця кро­піт­ка та ма­ло не юве­лір­на. Лай­фха­ки по ви­го­тов­ленню кві­тів із ме­та­лу спо­чат­ку під­гля­дав в ін­терне­ті. Од­нак, ба­га­то чо­го нав­чився в про­це­сі вже са­мо­туж­ки. Ес­кі­зи для сво­їх ро­біт ма­лює з у­яви. Ли­ше піс­ля цього він пе­ре­но­сить за­дум із па­пе­ру на ме­тал.

— Де­та­лі — лис­точки та пе­люс­тки — ви­го­тов­ле­ні з жер­сті. Стеб­ло квіт­ки та гі­лоч­ки — з дро­ту різ­но­го ді­амет­ру. З’єд­ну­єть­ся все за до­по­мо­гою зва­рю­валь­них ро­біт, — роз­по­ві­дає про тех­но­ло­гію Іл­ля.

Ме­тал при цьому має бу­ти га­ря­чим, аби ко­жен ви­гин пе­люс­тки та лис­точків на­га­ду­вав справ­жню квіт­ку. Ви­со­та од­ні­єї тро­ян­ди скла­дає близь­ко 40–50 сан­ти­мет­рів.

Да­лі йде про­цес фар­бу­ван­ня. Для цього спо­чат­ку на ви­ріб на­но­сить­ся ґрун­товка, да­лі — кіль­ка ша­рів фар­би і ли­ше піс­ля всього — лак.

Пла­ни на май­бут­нє На­ра­зі Іл­ля пра­цює, як то ка­жуть, сам на се­бе. Свою ро­бо­ту вва­жає швид­ше за хо­бі. Ад­же ви­го­тов­лення ме­та­ле­вих тро­янд при­но­сить не­аби­яке за­до­во­лен­ня. Од­нак, зіз­на­єть­ся, що за­мов­лень на та­кі ори­гі­наль­ні тро­ян­ди в нього вдос­таль.У пла­нах хлоп­ця — роз­ши­рен­ня асор­ти­мен­ту: хо­че спро­бу­ва­ти ви­го­то­ви­ти ге­ор­гі­ни. Од­нак, по­ки що за­явок на них не бу­ло. В по­даль­шо­му хо­че зай­ня­ти­ся ство­рен­ням ко­ва­них кві­тів. Втім, це за­до­во­лен­ня не з де­ше­вих, та й пот­ре­бує на­ба­га­то біль­ше ча­су, зу­силь та, що най­важ­ли­ві­ше, — об­ладнан­ня. Втім, все з ча­сом.

Любов Гончарук
Фото Дмитра Шпака та надане співрозмовником
Джерело: denzadnem.com.ua
Категорія: Наші досягнення | Переглядів: 295 | Додав: proflicey020