Вівторок, 27.02.2024, 01:06 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2014 » Листопад » 7 » УВАГА, ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС!
14:53
УВАГА, ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС!
З метою залучення молодих дослідників до вивчення історії рідного краю (Поділля і суміжних територій) та за ініціативи Хмельницького національного університету оголошено Подільський регіональний краєзнавчий конкурс (далі - Конкурс).

До участі в Конкурсі запрошуються учні нашого ліцею.

Подільський регіональний краєзнавчий конкурс (далі – Конкурс) проводиться з метою залучення молодих дослідників до вивчення історії рідного краю (Поділля і суміжних територій).

Об’єктом дослідження можуть бути: походження власних назв, особливості місцевої говірки, усна народна творчість, література рідного краю, історія заселення, природні особливості, відомі постаті, етнографія і культура тощо.

До участі у Конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, учні професійно-технічних навчальних закладів та учні старших класів загальноосвітніх закладів передусім Хмельницької області (а також Вінницької, Житомирської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької).

Учасники Конкурсу проводять відповідні дослідження, оформляють їх у вигляді наукової роботи і до 31 січня 2015 року надсилають на адресу Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра української філології) або подають особисто на кафедру української філології (ауд. 4-420) за вказаною адресою.

Із-поміж провідних краєзнавців регіону призначаються рецензенти, які протягом лютого 2015 року проводять рецензування надісланих робіт і відбір кращих із них для участі у другому турі області (орієнтовно – у межах 50 % від кількості надісланих). Максимальна кількість балів, яку можна отримати при рецензуванні, – 30 (насамперед враховуються актуальність теми, самостійність дослідження, вміння чітко і послідовно викладати матеріал, глибина його аналізу, правильність оформлення роботи).

Студентські та учнівські роботи розглядатимуться окремо. За наявності великої кількості робіт буде створено відповідні секції.

До 10 березня 2015 року авторам відібраних робіт будуть надіслані запрошення для участі у другому турі, який відбудеться на базі Хмельницького національного університету у третій декаді березня.

Учасники другого етапу готують захисти своїх дослідницьких робіт (можна з допомогою мультимедійних засобів), а також виконують письмові роботи із краєзнавства.

Учасники конкурсу мають можливість опублікувати результати свого дослідження у збірнику наукових праць „Поділля. Філологічні студії” (вимоги до друку – див. Додаток 3). Збірники будуть передані авторам у травні 2015 року. Наукову статтю (2–3 сторінки) у друкованому та електронному варіантах необхідно подати у день захисту роботи.

Журі визначає переможців (серед студентів та учнів – окремо). Усі автори відібраних робіт будуть відзначені Дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів у пропорції 1:2:3, а їх наукові керівники – подяками обласного відділу освіти і науки.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ РОБІТ
Дослідницьку роботу друкують на комп’ютері з одного боку білого аркуша формату А 4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервала (29–30 рядків на сторінці). Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14. Приклади виділяються курсивом. Текст роботи потрібно друкувати, дотримуючись наступних розмірів полів: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху – 25 мм, знизу – 20 мм.

Нумерацію сторінок подають у правому верхньому куті арабськими цифрами без знака №. Сторінки рахують із титульної, але на ній цифру не вказують. Наскрізну нумерацію зберігають до останньої сторінки роботи.

Обсяг роботи – 10–15 сторінок (включно зі списком використаної літератури, проте без Додатків).

Перша сторінка – титульна (на ній друкується назва навчального закладу, тема роботи, прізвище, ім’я, по батькові виконавця і наукового керівника).

Зміст подається на другій сторінці роботи і містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків тощо.

Вступ зазвичай займає дві сторінки, на яких автор формулює науковий апарат роботи: розкриває сутність і стан наукової проблеми, обґрунтовує актуальність обраної теми, визначає об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, методологічну основу, дає характеристику джерельної бази та вказує на наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи.

Основна частина – це найбільший за обсягом пласт наукового дослідження, який засвідчує уміння самостійно описувати, аналізувати та систематизувати теоретичний і практичний матеріал, зіставляти й узагальнювати різні досліджувані явища. Зміст розділів і параграфів основної частини повинен точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Ці розділи мають показати вміння стисло, логічно і аргументовано викладати матеріал. Обов’язковою умовою написання роботи є цитування наукової та науково-методичної літератури.

Перший розділ – це переважно теоретичні основи дослідження та інформація, яка допоможе зорієнтуватися у викладі основної частини дослідження.

Наукова робота закінчується висновками – послідовним, логічно струнким викладом отриманих результатів та вказівкою на ступінь реалізації мети і розв’язання поставлених завдань дослідження, сформульованих у вступі. Висновки переважно містяться на двох сторінках.

Після висновків подається список використаної літератури (список використаних джерел). Кожне включене у такий список літературне джерело повинно мати відбиття в дослідженні. Посилання в тексті дослідницької роботи на літературу або джерела роблять у квадратних дужках, вказуючи номер джерела у списку літератури, далі через кому – номер сторінки, наприклад: „... каузальність в ойконімії” [48, с. 19]. Список використаної літератури складають в алфавітному порядку за загальноприйнятими стандартами (наприклад: Шульжук К. Ф. Ускладнені сполучникові складні речення з різними видами зв’язку / К. Ф. Шульжук // Українське мовознавство. – 1979. – № 11. – С. 93–100; Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 367 с.).

Матеріали, які не увійшли до основного змісту наукової роботи, але мають неабияке теоретичне і практичне значення для повного розкриття теми дослідження, поміщають у додатках.

Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. Заголовки частин ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту (в основному посередині сторінки).

Наукову роботу разом з інформацією про автора вкладають у конверт (див. Додатки 1, 2).

УЧАСТЬ У ДРУГОМУ ЕТАПІ
Запрошені на другий етап Конкурсу учні зранку реєструються, а потім виконують письмові роботи із краєзнавства, які складаються із тестових завдань (орієнтовно – у межах десяти) та практичних вправ, орієнтованих на знання основних краєзнавчих відомостей. Максимальна кількість балів за письмову роботу – 40.

Захист наукових робіт передбачає виклад основних положень дослідження протягом 8–10 хвилин, а також відповіді на поставлені питання. Максимальна кількість балів, які можна отримати при захисті, – 30 балів (передусім враховуються повнота і послідовність викладу, дотримання норм літературного мовлення, компетентність у відповідях, використання додаткових засобів унаочнення розповіді).

Переможці і призери Конкурсу визначаються шляхом додавання балів, які автор наукової роботи набрав при її рецензуванні і захисті, а також оцінюванні письмового завдання.

Нагородження відбуватиметься у день захисту дослідницьких робіт.
Заступник директора з НВР С.Є.Кучер


ЗАЯВКА
учасника Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу

Категорія: Навчально-виробнича робота | Переглядів: 547 | Додав: proflicey020