Вівторок, 27.02.2024, 01:27 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2014 » Листопад » 12 » Головні позиції президії ВАПП до змісту законопроектів «Про освіту» та « Про професійну освіту» (погоджені президією 16 жовтня 2014 року)
15:07
Головні позиції президії ВАПП до змісту законопроектів «Про освіту» та « Про професійну освіту» (погоджені президією 16 жовтня 2014 року)
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Головні позиції президії ВАПП до змісту законопроектів
«Про освіту» та « Про професійну освіту»
(погоджені президією 16 жовтня 2014 року)


Президія ВАПП вирішила:
1. Прийняти за основу головні позиції ВАПП до законопроектів «Про освіту» та «Про професійну освіту» (додаються).
2. Доручити членам президії, головам регіональних асоціацій ВАПП:
*Протягом жовтня – листопаду п.р. надіслати до президії додаткові пропозиції відносно законопроектів.
*Довести до відома первинних осередків зміст головних позицій ВАПП до законопроектів.
3. Доручити віце-президентам Бржестовській Л.О. та Петровичу В.С. доопрацювати позиції щодо законопроектів та забезпечити їх інформаційний супровід на всіх етапах проходження законопроектів.
4. Делегувати до складу робочих груп з підготовки законопроектів
«Про освіту» та «Про професійну освіту» членів президії ВАПП: Мірошниченко К.Б., Бржестовську Л.О., Радкевич В.О., Несена М.Г. та Мельника С. (за згодою), Ничкало Н.Г (за згодою).
• Просити членів президії Головінова В.П. та Радкевич В.О. сприяти врахуванню позицій ВАПП з боку експертної групи Комітету ВР України з питань науки і освіти та робочої групи МОН України.

Головні позиції президії ВАПП:

Перша.
Через зміст нових редакцій законопроектів «Про освіту» та «Про професійну освіту» провести ідею об’єднання професійно-технічних навчальних закладів, технікумів і коледжів в одну потужну систему професійної освіти, де б готували кваліфікованих робітників широких кваліфікацій і молодших спеціалістів.

Це стане закономірним об’єднанням окремо функціонуючих нині сфер освіти, буде сприяти створенню в Україні чіткої ступеневої професійної освіти, стимулювати професійні навчальні заклади до розвитку і вдосконалення.

Пропонується також об’єднати ПТНЗ, технікуми і коледжі за територіальним принципом, створити на їхній базі багатопрофільні навчальні заклади, які були б здатні адекватно реагувати на потреби місцевих ринків праці.

Однак, зміна терміну «професійно-технічна освіта» на «професійна освіта» буде потребувати внесення відповідних змін до статей 43 та 53 Конституції України, в яких зафіксовано терміни «професійно-технічне навчання», «професійно-технічна освіта» і відсутні терміни «професійне навчання» та «професійна освіта».

Друга.
Професійна освіта – це сукупність сформованих та систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей та інших компетентностей.

Професійна освіта здобувається шляхом первинної професійної підготовки, формального і неформального професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.
Завдання професійної освіти: забезпечити реалізацію права на здобуття професії, спеціальності відповідно до покликань, інтересів, здібностей та можливостей громадян на базі навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах.

Третя. Щодо рівнів та ступенів професійної освіти
Структура професійної освіти відповідає наступним кваліфікаційним рівням Національної рамки кваліфікації:
1. Перший кваліфікаційний рівень, ступінь – «некваліфікований робітник». Передбачає професійне навчання, окремі компетенції професійної освіти.
2. Другий кваліфікаційний рівень, ступінь – «малокваліфікований робітник». Початкова професійна освіта.
3. Третій кваліфікаційний рівень, ступінь – «кваліфікований робітник». Базова професійна освіта.
4. Четвертий кваліфікаційний рівень, ступінь «висококваліфікований робітник, (майстер) комплексних професій, основаних на широких компетенціях». Повна професійна освіта.
5. П’ятий кваліфікаційний рівень, ступінь – «молодший спеціаліст». Вища професійна освіта.

Четверта. Щодо професійних навчальних закладів
Професійний навчальний заклад – це юридична особа, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній освіті, оволодінні професіями і спеціальностями відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

Професійні навчальні заклади засновуються органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами, можуть створюватися на базі підприємств, установ, організацій, належати до державної, комунальної та інших форм власності.

Суб’єкти надання послуг з професійної освіти можуть здійснювати навчання за наявності ліцензії на освітню діяльність. Термін дії ліцензії 10 років.

До професійних навчальних закладів належать професійні коледжі, вищі професійні училища (здійснюють підготовку відповідно до вимог І–V кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій), професійні ліцеї (здійснюють підготовку відповідно до вимог І–ІV кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій).

П’ята. Щодо змісту професійної освіти
Зміст професійної освіти визначається освітніми програмами, які розробляються та затверджуються в установленому порядку відповідно до вимог державних стандартів професійної освіти, типових освітніх (навчальних) програм.

Освітня програма – це система освітніх компонентів, що включає вимоги до рівня освіти осіб, які навчаються за цією програмою, перелік навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач.

Шоста. Щодо гармонійного поєднання професійної та загальноосвітньої підготовки
Держава гарантує кожному студенту, учню професійних навчальних закладів надання поряд з професійною загальноосвітньої підготовки.

Сьома. Щодо збереження та правового режиму майна професійної освіти:
Майно та земля державних професійних навчальних закладів перебуває у державній власності, закріплюється за державним професійним навчальним закладом на основі господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним та фізичним особам.

У разі ліквідації державних професійних навчальних закладів та установ професійної освіти їх майно та кошти, одержані від його реалізації, використовуються виключно на розвиток професійної освіти.

Протягом 10 років встановлюється мораторій на зміну форми власності, а також на вилучення і зміну власника майна професійних навчальних закладів.

Восьма. Щодо фінансування та ресурсного забезпечення професійної освіти:
Професійні навчальні заклади здійснюють навчання за кошти відповідних бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (кошти фізичних та юридичних осіб, кредитні кошти, освітні ваучери тощо).

Державне фінансування навчальні заклади отримують у межах обсягу державного замовлення.

Обсяги бюджетного фінансування професійної освіти встановлюється на рівні не нижчому ніж 10% від Національного доходу.

Видатки на підготовку кваліфікованих робітників, службовців та молодших спеціалістів у сфері професійної освіти відносяться до захищених статей видатків Державного бюджету, в тому числі витрати на матеріали та обладнання для виробничого навчання учнів.

При визначенні розмірів фінансування підготовки робітників запровадження нової, економічно обґрунтованої моделі розрахунків вартості підготовки одного фахівця з урахуванням складності, матеріалоємності, наукоємності професії.

Дев’ята. Щодо гарантій фінансової незалежності професійних навчальних закладів
Власні надходження державних і комунальних професійних навчальних закладів, отримані від плати за послуги, навчально-виробничої діяльності, благодійні внески та гранти зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, які, за рішенням колективів навчальних закладів, виводяться із обслуговування Державної казначейської служби України та відкриваються в установах державних банків.

Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів професійних навчальних закладів на банківських рахунках, включаються до фінансового плану (кошторису) професійного навчального закладу і можуть використовуватися на придбання майна, будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в межах статутної діяльності навчального закладу.

Десята. Щодо податкових преференцій для роботодавців – учасників професійної підготовки майбутніх робітників:
Підприємства, які надають навчально-виробничі ділянки для проходження студентами (учнями), слухачами професійних навчальних закладів виробничої практики та організації учбових класів на виробництві, користуються податковою знижкою згідно з законодавством.

Підприємству надається право зменшувати на суму перерахованих ним коштів професійним навчальним закладам на зміцнення навчально-виробничої бази навчального закладу прибуток, який оподатковується.

Підприємства транспорту звільняються від збору за першу реєстрацію транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, якщо передають транспорт та інші механізми у користування професійному навчальному закладу для забезпечення належної професійної підготовки здобувачів професійної освіти відповідних робітничих професій.

Для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які надають перше робоче місце випускникам закладів професійної освіти, встановлюється пільга у сплаті єдиного соціального внеску за кожного забезпеченого робочим місцем випускника. Кошти, що залишаються у розпорядженні підприємств, можуть використовуватись виключно на потреби оновлення матеріально-технічної бази виробничого навчання.

Підприємства мають право надавати житло педагогічним працівникам професійних навчальних закладів.
Внести зміни до Податкового кодексу України - доповнення наступного змісту:
Звільняються від оподаткування суми коштів:
• сплачених платниками податку на користь професійним навчальним закладам згідно з укладеними угодами;
• суми податків на землю, що використовуються в сільськогосподарському виробничому обороті, для підприємств сільськогосподарської промисловості для цілей виробничого навчання учнів професійних навчальних закладів за умови перерахування такими підприємствами коштів на зміцнення навчально-матеріальної бази навчального закладу, передбачених укладеними договорами.

Одинадцята. Щодо соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам професійних навчальних закладів
Середні посадові оклади (ставки) оплати праці педагогічним працівникам встановлюються на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості.

Розмір пенсії педагогічним працівникам гарантується на рівні 70% від заробітної плати.

Держава гарантує єдиний розмір стипендії для студентів, учнів, слухачів державних та комунальних професійних навчальних закладів.

Дванадцята.
Професійні навчальні заклади самостійні при прийнятті рішень внутрішнього управління, фінансово-господарської діяльності, організації навчального процесу, змісту освітньої діяльності, вибору форм і методів навчання.
Категорія: Новини, інформація | Переглядів: 646 | Додав: proflicey020