Неділя, 24.09.2023, 00:59 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2019 » Листопад » 27 » І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»
11:21
І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»
У Хмель­ницькій об­ласті 25 лис­то­па­да стар­ту­вав 1 етап Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine». За­га­лом кон­курсан­ти зма­га­ли­ся у 8 ло­ка­ці­ях у різ­них зак­ла­дах про­фе­сій­ної ос­ві­ти. У Ше­пе­тівсь­ко­му про­фе­сій­но­му лі­цею 26 лис­то­па­да прой­шов кон­курс за ком­пе­тен­ці­єю «Елек­тро­мон­тажні ро­бо­ти».З вітальним словом до конкурсантів звернувся директор ліцею Окунєвський О.А.

Кон­курс «WorldSkills Ukraine» впер­ше від­бу­ва­єть­ся у Хмель­ницькій об­ласті, — заз­на­чив ди­рек­тор Олег Оку­нєвсь­кий. — Цей за­хід пок­ли­ка­ний під­три­ма­ти прес­тиж ро­біт­ни­чих про­фе­сій. Ба­жаю кон­курсан­там вчас­но та пра­виль­но ви­ко­на­ти зав­дання.Рачук В.І., керуючий справами Шепетівської міської ради побажав підвищити професійні навички і тим самим створити кістяк кваліфікованих робітничих кадрів.Чуйкова О.М., методист відділу професійної підготовки у своїй промові надихнула учасників конкурсу до творчої наснаги та якнайкращої реалізації поставлених перед ними завдань.У І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkillUkraine» за компетенцією «Електромонтажні роботи» взяли участь:

Ше­пе­тівсь­кий про­фе­сій­ний лі­цей пред­став­ляв Сер­гій Джи­га­ло, який у квіт­ні по­сів 3-тє міс­це на ІІ ета­пі Все­ук­ра­їнсь­­ко­го кон­кур­су фа­хо­вої май­­стер­нос­ті з про­фе­сії «Елек­тро­мон­тер з ре­мон­ту та об­слу­го­ву­ван­ня елек­тро­ус­тат­ку­ван­ня».Пугачов С.В., учень Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького,Мирончук Б.В., учень Нетішинського професійного ліцею,Левицький В.О., учень ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»,Химич А. П., учень коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам’янця-Подільського,Паламарчук В.С., учень Старокостянтинівського професійного ліцею.В ході конкурсу учасники змагань демонстрували професійні навички за певну кількість часу та виконували практичне завдання.За роботою конкурсантів пильно стежило професійне журі: Бернацький А.А., виконуючий обов’язки Головного енергетика ДП «Шепетівський ремонтний завод», Башинський А.П., начальник енергомеханічного відділу ДП «Шепетівський ремонтний завод», Гунчук О.В., головний інженер «Шепетівський РЕМ».

На конкурсі працювала експертна група у складі: Гуменюка І.Г., майстра виробничого навчання Шепетівського професійного ліцею, Пархомюк Л.В., старшого майстра Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького, Полодюка Л. Ю., старшого майстра ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти».Допоки конкурсанти працювали особи, які супроводжували конкурсантів мали змогу відвідати екскурсію на навчально-тренувальний центр Шепетівського РЕМ.В рамках конкурсу професійної майстерності та з метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації учні шкіл міста Шепетівки відвідали навчальні майстерні та кабінети, де змогли ознайомитися з особливостями майбутньої професійної діяльності.

Іме­на кра­щих у кож­ній із ком­пе­тен­цій ста­нуть ві­до­мі 29 лис­то­па­да, ко­ли за під­сумка­ми ро­бо­ти жу­рі від­бу­деть­ся на­го­род­ження пе­ре­мож­ців. Пе­ре­мож­ці І ета­пу Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine» візь­муть участь у фі­наль­но­му ета­пі Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу про­фе­сій­ної май­стер­ності «WorldSkills Ukraine», який від­бу­деть­ся у квіт­ні-трав­ні 2020 ро­ку в Ки­єві.На­га­да­ємо, від­крит­тя нав­чаль­­но-прак­тич­но­го цен­тру від­бу­ло­ся 17 груд­ня 2018 ро­ку в Ше­пе­тівсь­­ко­му про­фе­сій­­но­му лі­цеї.

Для до­від­ки
За­раз на дер­жавно­му рів­ні впро­вад­жу­ють­ся за­хо­ди, що пок­ли­ка­ні під­ви­щи­ти прес­тижність ро­біт­ни­чих про­фе­сій, змі­ни­ти са­му сис­те­му проф­те­хос­ві­ти, аби нав­чання у зак­ла­дах про­фе­сій­но-тех­нічної ос­ві­ти від­по­ві­да­ло не ли­ше ви­мо­гам ук­ра­їнсь­ких ро­бо­то­дав­ців, а й кра­щим сві­то­вим стан­дартам. Один із та­ких за­хо­дів — це «WorldSkills Ukraine», кон­курс про­фе­сій­ної май­стер­ності для мо­ло­дих ро­біт­ни­ків і фа­хів­ців ві­ком від 18 до 22 ро­ків. Про­во­дить­ся він кож­ні два ро­ки у між­на­род­но­му фор­ма­ті за 6 сек­то­ра­ми сві­то­вої еко­но­мі­ки. В якос­ті жу­рі за­лу­ча­ють­ся ві­до­мі ек­спер­ти та про­від­ні фа­хів­ці у сво­їй про­фе­сій­ній га­лу­зі від віт­чизня­них ро­бо­то­дав­ців. Кон­курс від­бу­ва­єть­ся за під­трим­ки ро­бо­то­дав­ців, про­фе­сій­но-тех­нічних та ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дів Ук­ра­їни.

За матеріалами denzadnem.com.ua
Категорія: Навчально-практичний центр | Переглядів: 358 | Додав: proflicey020