Неділя, 24.09.2023, 20:32 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » На допомогу учню

Методичні вказівки щодо виконання учнями творчої роботи
[ Викачати з сервера (752.5 Kb) ] 02.03.2015, 21:22
Розглянуто і рекомендовано до використання та друку
методичною радою Шепетівського професійного ліцею
(протокол № 2 від 13 січня 2014 року)


Кучер С. Є. Методичні вказівки щодо виконання учнями творчої роботи. – Шепетівка: Шепетівський професійний ліцей, 2014. – 16 с.


Методичні вказівки щодо виконання учнями творчої роботи призначені для викладачів та учнів Шепетівського професійного ліцею усіх професій. Вони допоможуть учням чітко і послідовно працювати над творчою роботою, а викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки кожної професії стануть основою для розробки методичних рекомендацій окремого напрямку.


Зміст
1. Мета і завдання творчої роботи.
2. Структура, зміст і обсяг роботи.
3. Вимоги до оформлення роботи.
4. Правила цитування та посилання на використані джерела.
5. Етапи виконання роботи.
6. Обов’язки керівника.
7. Проведення досліджень і написання роботи.
8. підготовка до захисту роботи.
9. Порядок захисту роботи.
10. Критерії оцінювання роботи.
11. Додатки.
12. Список використаних джерел.

1. Мета і завдання творчої роботи
1.1. Творча робота учня ліцею – це самостійне дослідження, виконане учнем на завершальному етапі навчання. Вона є документом, на підставі якого визначається рівень теоретичної підготовки учня, його готовність до самостійної роботи за фахом.

Метою підготовки творчої роботи є поглиблення учнем теоретичних і практичних знань з обраного напрямку спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; сприяння розвиткові умінь аналізувати сучасні наукові досягнення у певній сфері, самостійно застосовувати їх при вирішенні прикладних проблем; визначення ступеня підготовки учня до самостійної практичної діяльності.

Творча робота включає:
- Конкретний продукт (макет, модель, стенд, планшет та інше), при виготовленні якого учень (декілька учнів) систематизують та вдосконалюють отримані професійні знання, уміння, навички відповідно до кваліфікаційної характеристики з професії.
- Пояснювальну записку.

1.2. Основними завданням роботи є:
- поглиблення та узагальнення знань з обраного напрямку дослідження;
- проведення моніторингу ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
- розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
- обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;
- підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозицій автора, з їх подальшим публічним захистом.

2. Структура, зміст і обсяг роботи
2.1. Структура. Робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Загальний обсяг роботи має бути в межах 20-35 сторінок формату А4 комп’ютерного набору.

Рекомендується така структура пояснювальної записки роботи:
1. Зміст (план).
2. Вступ.
3. Основні напрямки розвитку галузі.
4. Технологічна частина.
5. Висновки.
6. Список використаних джерел.
7. Додатки.

Кожна з цих складових виконує конкретну функцію, а всі разом вони дають системне уявлення про визначену в темі дослідження і розкриту в його змісті проблему. Послідовність викладу теми повинна строго відповідати плану роботи.

У виборі теми учні зазвичай послуговуються переліком тем, запропонованих викладачем – керівником творчої роботи.

Кожен обирає ту тему, яка відповідає його інтересам чи набутому практичному досвіду.

Тема творчої роботи має бути достатньо проблемною та інформативною та актуальною. Вона має відповідати як сучасним потребам фахової галузі виробництва, так і перспективам її розвитку, практичним завданням.

2.2. Зміст або план може займати 1-1,5 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

2.3. Вступ – це місце для визначення в стислій формі напрям та сутність дослідження, акумулює його зміст і прослідковує логіку наукового пошуку. Вступ повинен бути компактним, не переобтяжений теоретичними викладками (2-3 сторінки).

2.4. Основні напрямки розвитку галузі
В цьому розділі приводяться:
- постановка проблеми або теми, яке розглядається в роботі;
- короткі відомості з історії та напрямку розвитку галузі з обов'язковим висвітленням отриманих результатів (2-3 сторінки).

2.5. Технологічна частина(5-10 сторінок)
Розділ слід почати з:
- визначення, що означає назва виробу. Наприклад, шезлонг – різновид крісла, має подовжене сидіння, призначене для відпочинку напівлежачи. В сучасному асортименті існують моделі шезлонгів зі змінною конфігурацією опори для тіла, тобто меблі які трансформують;
- історії виникнення виробу;
- різновиди конструкцій, матеріалів, видів виробу;
- застосування виробу в інтер’єрі;
- майстер клас виготовлення виробу.

Технологічна частина подається ілюстративним матеріалом у вигляді таблиць, малюнків, фотографій, мультимедійних слайдів, які демонструють результати досліджень (виготовлення зразку), проведених під час виконання роботи. Ілюстративний матеріал може подаватися на плакатах або в комплекті аркушів, роздрукованих в декількох примірниках. Кількість та зміст ілюстративних матеріалів учень визначає сам.
Технологічну частину учні можуть виконувати згідно методичних рекомендацій викладачів спецпредметів за напрямками підготовки, які обговорюються та затверджуються на засіданнях методичних комісій.

2.6. Висновки викладаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Необхідна узгодженість висновків із завданням дослідження. Перш ніж переходити до написання висновків, доцільно ще раз перечитати завдання, які ставились дослідником на початку роботи, а потім згідно із ними послідовно розкривати досягнуті результати.

У висновках підводяться підсумки з обраної теми, описуються приклади практичного застосування виробу, пропонуються рекомендації відносно його використання.

Орієнтовний обсяг цієї частини роботи 2-3 сторінки друкованого тексту.

Якщо в меті і завданнях автор сподівався з’ясувати певне питання, проблему, розробити необхідні критерії, вивчити ефективність умов, методики тощо, то у висновках має бути сказано, що ж нового удалось встановити, в чому полягає суть пропонованих умов чи методики, а також у чому саме вбачається їх результативність.

Висновки мають містити ті положення, які дипломник може винести на захист, а саме: сукупність одержаних теоретичних положень і практичних рекомендацій, розкритих за змістом, які можна використати в практичній діяльності.

2.7. У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування тощо.

2.8. Розділ «Список використаних джерел» містить складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел. Усі джерела розташовуються в алфавітному порядку. Список літератури в творчій роботі свідчить про обсяг використаних автором джерел, про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою.

Для творчої роботи на освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» достатнім вважається список літератури, що нараховує 15-25 джерел.

Якщо в роботі використовуються цитати, цифрові дані чи згадуються твори або запозичуються думки з праць інших авторів, близьких до оригіналу, то слід обов’язково робити бібліографічні посилання на джерела за установленими вимогами.

Приклад складанння списку використаних джерел:
І. Берлань А.С., Тверезовська Н.Т. Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп'ютерного навчання // Педагогіка та психологія.-1998.-№3.-С.26-32.
2. Державна національна програма „Освіта" (Україна XXI століття)" //Освіта .- К.: Райдуга, 1996.- 61 с.

Творча робота має містити додатки, які розміщуються після списку використаних джерел і не враховуються в загальну кількість сторінок даної роботи.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Творча робота має бути написана державною мовою, чітко і зрозуміло викладена, із правильно збудованими реченнями, без зайвого нагромадження складних синтаксичних структур. Необхідно коректно вживати технічні, педагогічні та психологічні терміни і поняття.

Робота має бути виконаною і оформленою з додержанням усіх вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути надрукований на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14 пт. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – не менше ніж 30 мм, правим – не менше ніж 10 мм, верхнім – не менше ніж 20 мм, нижнім – не менше ніж 25 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків, повторів або буквених додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться. Друга сторінка нумерується цифрою 2 і далі по порядку. Нумерація сторінок проставляється у правому нижньому кутку сторінки.

3.1. Титульний аркуш. Творча робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою (додаток 1).

3.2.Оформлення заголовків
Розділи повинні мати заголовки, що чітко й коротко відображають їхній зміст.

Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати з абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень.

Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою.

3.3. Оформлення таблиць
Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівнювання показників. Назва таблиці (за наявності такої) має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати над таблицею.

У разі перенесення частини таблиці на наступну або інші сторінки назву ставлять тільки над першою частиною таблиці.

Слово «Таблиця» зазначають один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами друкують слова «Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» із зазначенням номера (позначення) таблиці.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю не креслять.

3.4. Оформлення графічного матеріалу
Графічний матеріал - рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують для кращого розуміння тексту. На графічний матеріал мають бути посилання в тексті, який треба розміщувати безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності - у додатку.

За наявності таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово «рисунок» і назву подають після пояснювальних даних. Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Якщо рисунок один, його позначають «Рис. 1».

4. ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

При написанні роботи учень повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великого кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, на які дано посилання в роботі.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад, [4, 35]).

Матеріал, що доповнює положення стандарту, допускається розміщувати в додатках.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі з правого боку сторінки слова "Додаток" і його позначенням. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

5. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Виконання роботи складається з таких основних етапів:
1) визначення напряму дослідження:
2) вибір теми та розробка плану роботи;
3) проведення досліджень і написання роботи;
4) оформлення роботи;
5) підготовка до публічного захисту і захист роботи.

Графік виконання роботи контролюється науковим керівником.

6. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА
- консультування учнів з питань вибору теми роботи, розробки її плану;
- видача учневі завдання на роботу із зазначенням термінів виконання;
- контроль за дотриманням учнем регламенту підготовки робіт;
- контроль якості роботи;
- характеристика якості творчої роботи відповідно до структури критеріїв оцінки.

План роботи повинен відповідати темі роботи, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин. При розробці та обговоренні плану виконання творчої роботи необхідно скласти поетапний календарний план написання роботи. Невиконання графіка та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення учня до захисту роботи.

7. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАПИСАННЯ РОБОТИ
Головним завданням цього етапу є написання тексту роботи та виконання практичної частини, відповідно до затверджених теми та плану. Учень має ґрунтовно ознайомитися з теоретичними засадами обраної проблеми, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати свої дослідження. В ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві (за потребою), окремі аспекти роботи можуть уточнюватися або коригуватися.

8. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ РОБОТИ
Згідно з регламентом, студент зобов'язаний подавати керівникові на перевірку готовий матеріал частинами у встановлені терміни.

9. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РОБОТИ
Студент готує до захисту доповідь, ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки), вироби.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин. Доповідь має бути стислю, конкретною, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів), виробів. Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу.

У разі використання слайдів мультимедійної презентації треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму, мультимедійної апаратури та пам’ятати про специфіку підготовки та застосування цього методу презентації.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:
- актуальність теми;
- структуру роботи;
- об’єкт дослідження;
- висновки.

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ
Підсумкову, диференційовану за дванадцятибальною шкалою, оцінку роботи визначає комісія.
У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості роботи:
Змістовні аспекти роботи:
- актуальність обраної теми дослідження;
- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
- ступінь самостійності проведення дослідження;
- грамотність викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:
- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
- загальний рівень підготовки учня;
- володіння культурою презентації.

10.1. Основні умови одержання оцінки
Високий рівень. Робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи.
Достатній рівень. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, оформлення роботи в межах вимог.

Середній рівень. Тема в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в другому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом творчої роботи.

Початковий рівень. Нечітко сформульована мета роботи. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового.

10.2. Умови недопущення роботи до захисту
Подана керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, установлених регламентом. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена. Виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє обґрунтування пропонованих заходів. Недбало оформлена.

11. ДОДАТКИ
12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про освіту". - К.: Видавництво Генеза, 1996.
2. Збірник законодавчих нормативних актів про освіту. Міністерство освіти України, 1994.
3. Державна національна програма "Освіта" /Україна XXI століття. Заходи до п реалізації /. - К., 1994.
4. Державні стандарти загальної середньої школи в Україні. – К. 1997.
5. Концепція середньої загальноосвітньої школи України. – К., 1990.
6. Положення про ступеневу систему освіти в Україні / МОУ. Постанова КМ від 1993.
10. Алексюк А.М. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання. - К.: ІСДО, 1993.
11. Алексюк А.М., Помогайба В.І. Загальні методи навчання //Педагогіка/ Під ред. М.Д. Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1986.
12. Бабаев А.А. Активные методы обучения. - М.: Профиздат, 1990.
13. Методика проведення ігрових занять по аналізу виробничих ситуацій / П.І. Лузан, А.В. Шостак, О.В. Войцеховський, О.Д.Дьомін /, - К.: МКНВІ “Інтелект”, 1992.
14. Ничкало Н.Г. Нові технології навчання. Науково- методичний збірник. К.: Вища школа, 1994.
15. Оконь В. Основы проблемного обучения. - М.: Просвещение, 1991.
16. Олейник П.Н. Методы обучения и их оптимальный выбор // Средне специальное образование. - 1990 № 4.
17. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1994.
18. Теория и практика применения наглядных пособий и технических средств обучения в профессиональной школе. - М.: Высшая школа, 1990.
19. Ткаченко В.М. Демократизація навчального процесу: сучасний урок в середньому навчальному закладі. - Суми: обл. управління по пресі, 1991.
20. Шаталов В.Ф. Точка опори. - М.: Педагогіка, 1988.
Категорія: На допомогу учню | Додав: proflicey020
Переглядів: 1186 | Завантажень: 26 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]