Субота, 23.09.2023, 21:12 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 304 група

Українська мова та література (факультатив)
07.09.2020, 13:42
Електронна пошта викладача:


Заведіть зошити для дистанційного навчання, в якому будете вести відповідні записи, занотовувати опрацьований матеріал. Виконані завдання скидайте на електронну пошту викладача. Обов'язково підписуйте роботи. Коли надсилатимете виконані завдання, то в темі листа вказуйте номер уроку.

Урок 1 (07.09.2020). Тема. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень за метою висловлювання, за будовою, за складом граматичної основи.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Класифікація речень
Переглянути відеоурок:
Речення. Граматична основа речення. Види речень. Порядок слів у реченні
Переглянути презентації:
Види речень за метою висловлювання, за будовою, за складом граматичної основи.
Порядок слів у реченні
Виконати тестові завдання для самоперевірки (розділ «Просте речення», «Складне речення», «Другорядні члени речення»)

Урок 2 (14.09.2020). Тема. Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».
Переглянути відеоуроки:
Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно- побутових пісень
Розповідь про Марусю Чурай, характеристика пісень «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».
Виконати тестові завдання для самоперевірки

Урок 3 (21.09.2020). Тема. Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль...». «Дума про Марусю Богуславку». Балада « Ой летіла стріла»
Переглянути відеоурок, виписати у зошити визначення літературних термінів
Опрацювати теоретичний матеріал:
https://zno.if.ua/?p=521
https://zno.if.ua/?p=234
Прослухати аудіозапис пісні «Ой Морозе, Морозенку»
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки.

Урок 4 (28.09.2020). Тема. «Повість минулих літ (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал, законспектувати
Виконати тестові завдання

Урок 5 (05.10.2020). Тема. «Слово про похід Ігорів»
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал, скласти паспорт твору
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Виконати онлайн-тест

Урок 6. (12.10). Тема. Г.Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права…», «Бджола та Шершень», афоризми.
Переглянути відеоуроки:
Життя і творчість філософа
My WebPage
Афоризми Г.Сковороди
Прослухати аудіозаписи:
"Всякому місту - звичай і права..."
"De libertate"
"Бджола та Шершень"
Аналіз творів. Записати в зошит визначення літературознавчих термінів (бароко, його основні риси, байка), тему та головну думку творів
Виконати тестові завдання

Урок 7 -8 (19.10, 26.10).Тема. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи на повторення матеріалу.
Вправа 1.Записати слова фонетичною транскрипцією.
Агентство, нігті, безжурний, роззуваються, щілинний, ясність, віконця, кладка, піднісши
Вправа 2.Вживання м'якого знака та апострофа
Українс…кий, яблун…ці, л…одяний, відчуваєт…ся, Хар…ків, різ…блений, близ…кість, він…чати, хатин…ці, утр…ох, ллєт…ся, зозул…ці, голубон…ці, радомишл…с…кий, наріж…те, нен…ці, бояз…кий, камін…чик, галуз…ці, селянс…кий, переллєт…ся, перевір…те, перелаз…мо, с…омий, моркв…яний, мавп…ячий, арф…яр, духм…яний, пір…їна, хлоп…ята, р…юмсати, від…їхати, медв…яний, слов…яни, р…ятувальник, роз…яснити, гр…ядка, міжгір…я,бур…я, бур…ян, уз гір…я, р…рюкзак.
Вправа 3.Поставити наголоси у словах.
Атлас, об’єднання, обіцянка, приклад, комбайнер, читання, помилитися, завдання, орган, сім’я, випадок, батьківщина, слідом, усмішка, помилка, корисний, ознака, вірші, пора, листопад, зо-крема, розбір.
Вправа 4. Вживання великої літери
(г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (п)рем’єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (м)айдан (н)езалежності, (р)еспубліка (б)олгарія, (у)горська (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд.
5.Виконати тестові завдання з метою самоперевірки:
Правопис префіксів пре-, при-, прі-.
Правопис префіксів роз-, без-, з-, с-, зі-
Виконати онлайн-тести:
Правопис різних частин мови
Подвоєння і подовження приголосних

Урок 9.(02.11).Тема. І.Котляревський. «Енеїда».«Наталка Полтавка».
Переглянути відеоуроки, скласти і записати тези прослуханого матеріалу:
Про життя і творчість Івана Котляревського
Про поему "Енеїда"
Про соціально-побутову драму "Наталка Полтавка"My WebPage
Пройти онлайн-тест до 10 листопада

Урок 10.(09.11).Тема. Т.Г.Шевченко. «Катерина», «Кавказ»
Переглянути відеоуроки:
Про життя і творчість Т.Г.Шевченка Скласти тези прослуханого
Про поему "Кавказ" Записати тему, ідею твору
Про поему "Катерина"
Опрацювати теоретичний матеріал Скласти і записати у зошит літературний паспорт поеми «Катерина»

Урок 11(16.11).Тема.Т. Шевченко. «Сон («У всякого своя доля…»), «І мертвим, і живим…», «Заповіт»
Переглянути відеоуроки:
Про твори "Заповіт","І мертвим, і живим..."
Про поему "Сон"
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 12 (23.11). Тема. П. Куліш «Чорна рада».
Переглянути відеоурок:
My WebPage
Переглянути відео про життя і творчість П.Куліша:
My WebPage
My WebPage
Пройти онлайн-тест

Урок 13(30.11). Тема.Панас Мирний. "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
Переглянути відеоуроки:
Про роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
Цікаві факти про життєвий і творчий шлях Панаса Мирного
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 14(07.12). Тема.І.Нечуй-Левицький."Кайдашевасім'я".І.Карпенко-Карий."Мартин Боруля".
Переглянути онлайн-курс. І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Карпенко-Карий:
My WebPage
Цікаві факти з біографії І.Карпенка-Карого
Про І.Нечуя-Левицького
Аналіз повісті "Кайдашева сім'я"
Аналіз комедії "Мартин Боруля"
Виконати онлайн-тести:
My WebPage
My WebPage

Урок 15(14.12).Тема.І.Франко.Поезія "Чого являєшся мені у сні?", поема "Мойсей".
Короткі відомості про життєвий шлях І.Франка
Переглянути відеоуроки:
Аналіз поезії "Чого являєшся мені у сні?"
Аналіз поеми "Мойсей"
Виконати онлайн-тест

Урок 16(21.12).Тема.Іван Франко."Захар Беркут"
Переглянути відеопрезентацію
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 17(28.12).Тема.Лексикологія.Фразеологія.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал до поданих розділів
Виконати тестові завдання

Урок 18(11.01).Тема.М.Коцюбинський."Intermezzo"."Тіні забутих предків".
Переглянути відеоуроки:
Укр.л-ра в іменах. Про Михайла Коцюбинського
Аналіз новели "Intermezzo"
Аналіз повісті "Тіні забутих предків"
Пройти тест "Як на ЗНО" з метою самоперевірки
Виконати тестові завданняMy WebPage

Урок 19(18.01).Тема.В.Стефаник «Камінний хрест».О.Кобилянська «Меланхолійний вальс».

Коротко про життя і творчість Василя Стефаника
Переглянути відеоурок. Аналіз новели "Камінний хрест".
Переглянути відео про творчу спадщину Ольги Кобилянської
Переглянути відео. Аналіз новели "Меланхолійний вальс"
Виконати онлайн-тести:
My WebPage
My WebPage

Урок 20(25.01).Тема.Леся Українка."Лісова пісня","Contra spem spero!".
Переглянути відеоурок
Аналіз поезії "Contra spem spero!"
Аналіз драми-феєрії "Лісова пісня"
Виконати онлайн-тест

Урок 21(01.02).Тема.М.Вороний."Блакитна Панна".О.Олесь."Чари ночі","О слово рідне!Орле скутий!.."
Переглянути відео
Виконати онлайн-тест

Урок 22(08.02).Тема.П.Тичина "О, панно Інно...","Ви знаєте, як липа шелестить...","Памяті тридцяти".М.Рильський"У теплі дні збирання винограду"

Переглянути відео
Виконати онлайн-тест

Урок 23(15.02).Тема.Будова слова.Словотвір.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 24(25.02).Тема.Література Розстріляного відродження.М.Хвильовий «Я (Романтика)».В.Сосюра «Любіть Україну!».
Переглянути відео про Розстріляне відродження
Переглянути відео "Цікаві факти про письменників":
Про В.Сосюру
Про М.Хвильового
Аналіз творів:
М.Хвильовий "Я Романтика"
В.Сосюра "Любіть Україну"
Виконати онлайн-тести:
My WebPage
My WebPage

Урок 25(01.03).Тема.Ю.Яновський"Майстер корабля".Д.Павличко"Два кольори".
Прослухати пісню "Два кольори".
Аналіз та зміст поезії Д.Павличка"Два кольори"
Переказ та аналіз роману Ю.Яновського "Майстер корабля"
Виконати тестові завдання

Урок 26(15.03).В.Підмогильний "Місто", Б.-І.Антонич "Різдво", О.Вишня "Моя автобіографія","Сом".
Переглянути відеоуроки (аналіз творів):
В.Підмогильний "Місто"
Остап Вишня "Моя автобіографія", "Сом"
Б.-І.Антонич"Різдво"
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage
My WebPage

Урок 27(22.03).Тема.Морфологія.Самостійні і службові частини мови.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тренувальний тест
Виконати онлайн-тест

Урок 28(29.03).Тема.М.Куліш "Мина Мазайло". О.Довженко "Зачарована Десна".
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Літературна гра:
My WebPage
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 29(05.04).Тема.А.Малишко"Пісня про рушник". О.Гончар"Модри камінь".
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Прослухати "Пісню про рушник"
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 30(12.04).Тема.В.Симоненко "Задивляюсь у твої зіниці...", "Лебеді материнства". Г.Тютюнник "Три зозулі з поклоном".
Переглянути відео про:
Василя Симоненка
Григора Тютюнника
Переглянути відеоурок "Г.Тютюнник "Три зозулі з поклоном"
Аналіз поезій Василя Симоненка:
"Лебеді материнства"
"Задивлюсь у твої зіниці..."
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 31(19.04).Творчість шістдесятників. В.Голобородько "Наша мова".В.Стус "Господи, гніву пречистого".І.Драч."Балада про соняшник".
Переглянути відеоурок
Аналіз поезії В.Голобородька "Наша мова"
Переглянути відео про Василя Стуса та аналіз поезії "Господи, гніву пречистого"
Переглянути відео. Аналіз "Балади про соняшник" Івана Драча
Виконати тестові завдання
Виконати тестові завдання

Урок 32(26.04). Тема. Ліна Костенко "Страшні слова, коли вони мовчать", "Маруся Чурай".
Переглянути презентацію. Життя і творчість Ліни Костенко
Переглянути відеоурок.Аналіз поезії "Страшні слова, коли вони мовчать"
Аналіз роману "Маруся Чурай"
Виконати тестові завдання

Урок 33(17.05). Тема. Синтаксис. Пунктуація.
Переглянути відеоурок
Пройти тренувальний тест з метою самоперевірки
Виконати онлайн-тести

Урок 34(24.05). Тема. Еміграційна література. І.Багряний "Тигролови". Є.Маланюк "Уривок з поеми"
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Прослухати аудіо "Уривок з поеми"
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 35(31.05). Тема. Загальний одяг, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Пройти оналайн-тест
Категорія: 304 група | Додав: FCKjL6Z7
Переглядів: 598 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]