Понеділок, 12.11.2018, 23:11 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2017 » Грудень » 18 » Шепетівські ліцеїсти захищали дипломні роботи
09:57
Шепетівські ліцеїсти захищали дипломні роботи
Ви­пус­кни­ки Ше­пе­тівсь­ко­го про­фе­сій­но­го лі­цею за­хи­ща­ли твор­чі та дип­ломні ро­бо­ти з про­фе­сії «Елек­тро­мон­тер з ре­мон­ту та об­слу­го­ву­ван­ня елек­тро­ус­татку­ван­ня» 12 груд­ня.До ко­мі­сії ввій­шли: Ана­то­лій Ба­шинсь­кий, на­чаль­ник енер­го­ме­ха­ніч­но­го від­ді­лу ДП «Ше­пе­тівсь­кий ре­мон­тний за­вод»; Олек­сандр Оку­нє­вич, зас­тупник на­чаль­ни­ка Уп­равлін­ня Держ­пра­ці у Хмель­ницькій об­ласті та пе­да­го­ги про­фе­сій­но­го лі­цею.Чле­ни ко­мі­сії роз­гля­ну­ли під­сумко­ві оцін­ки ус­пішнос­ті, ре­зуль­та­ти ви­ко­нан­ня ква­лі­фі­ка­цій­них проб­них, пись­мо­вих ек­за­ме­на­цій­них ро­біт, ви­роб­ни­чі ха­рак­те­рис­ти­ки. Та­ким чи­ном про­ве­ли пе­ре­вір­ку знань уч­нів, які здо­бу­ва­ють про­фе­сій­но-тех­нічну ос­ві­ту.

Які ж твор­чі ро­бо­ти виб­ра­ли лі­це­їс­ти?Олек­сандр Ка­лаш­ні­ков та Де­нис Ку­чер взя­ли­ся за «По­віт­ря­но­го ко­лек­то­ра», Ва­силь Ар­занцев та Ва­лен­тин По­лі­щук ви­ко­на­ли «Со­няч­ну ба­та­рею», «Ро­бот ма­ні­пу­ля­тор» зро­би­ли Ан­дрій Ви­но­ку­ров та Сер­гій Па­пель.

Всі уч­ні гру­пи от­ри­ма­ли дип­лом ква­лі­фі­ко­ва­но­го ро­біт­ни­ка, тре­тій ро­біт­ни­чий роз­ряд із про­фе­сії та пос­відчен­ня про дру­гу гру­пу до­пус­ку ро­бо­ти з елек­тро­ус­та­нов­ка­ми до 1000 В.

Піс­ля за­кін­чення Ше­пе­тівь­ко­го про­фе­сій­но­го лі­цею ви­пус­кни­ки пра­цев­лашто­ву­ють­ся на під­при­ємс­твах міс­та та за його ме­жа­ми.
Категорія: Навчально-виробнича робота | Переглядів: 77 | Додав: proflicey020